top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN 

SOUND OF V. MET VESTIGINGSADRES TE 2800 MECHELEN, ELFENSTRAAT 7 EN ONDERNEMINGSNUMMER BE0758.679.857. JE KAN ONS BEREIKEN VIA HET E-MAILADRES: INFO@SOUNDOFV.BE.

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN WORDT VERSTAAN ONDER:

1. DIENSTVERLENER: Sound of V.

2. KLANT: De ondernemer die een overeenkomst afsluit met ons

en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt.

3. AANBOD: alle aanbiedingen en offertes uitgaande van ons via e-mail,

via telefoon of via de website.

4. DIENST: De diensten die wij leveren · Sound of V.

5. PRODUCTEN: Voice-over voor de volgende projecten

• Tv-, radio- en online commercials

• Bedrijfsvideo’s en e-learnings

• Telefoonboodschappen

• Luisterboeken en audioguides

• Documentaires

• Dubbing van tekenfilms

• Andere audio- of videoprojecten niet onder één van bovenstaande categorieën horen

6. OVEREENKOMST: De overeenkomst aangegaan tussen jij, als Klant, en wij, als Dienstverlener.

7. INGANGSDATUM: De overeenkomst gaat in op de dag van bevestiging via mail van de overeenkomst, dit na een vrijblijvende proefopname.

8. HERROEPINGSRECHT: Het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER. Indien je handelt in de hoedanigheid van een onderneming kan je geen aanspraak maken op het herroepingsrecht.

9. SCHRIFTELIJK: De schriftelijke communicatie via e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig.

10. WEBSITE: www.soundofv.be

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1. In deze algemene voorwaarden beschrijven wij de regels op basis waarvan wij, als Dienstverlener, onze diensten en producten aan jou, als Klant, zullen leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en diensten, en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en verplichtingen.

2.2. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van jou, als Klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken.

2.3. De laatste versie van deze algemene voorwaarden is steeds van toepassing.

 

ARTIKEL 3 – AANBOD EN AANVAARDING

3.1. Wij, als Dienstverlener, doen steeds een aanbod via e-mail, dit aanbod zal gebaseerd zijn op de informatie die jij, als Klant, verstrekt en de proefopname.

3.2. Wij, als Dienstverlener, hebben steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het aanbod dat bestond op het moment dat jij, als Klant, het aanvaardt, m.a.w. aankoopt, is het geldende aanbod.

3.3. De offertes van Sound of V. zijn 30 dagen geldig, tenzij anders schriftelijk vermeld in de offerte. Na 30 dagen of de aangegeven periode op de offerte, vervalt het aanbod van ons, als Dienstverlener, en kan jij, als Klant, dit niet meer aanvaarden.

3.4. De offerteprijs is de factuurprijs, enkel indien jij, als Klant, nog inhoudelijke aanpassingen wenst door te voeren na de opnames, houden wij, als Dienstverlener, ons het recht voor om een nieuwe offerte op te stellen. In deze offerte nemen wij een extra inspraak-fee op.

3.5. Wij, als Dienstverlener, kunnen niet aan ons aanbod worden gehouden indien jij, als Klant, redelijkerwijze kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiël  vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs.

3.6. Bij aanvaarding van het aanbod voor de levering van een dienst ga jij, als Klant, ermee akkoord dat de overeenkomst direct wordt uitgevoerd en nagekomen.

3.7. Wij, als Dienstverlener, kunnen te allen tijde weigeren om onze stem te lenen, daarnaast kunnen wij, als Dienstverlener, ons tussentijds aan de opdracht onttrekken. Wij, als Dienstverlener, zijn gerechtigd om een dienst te wijzigen, uit te breiden dan wel te beëindigen.

 

ARTIKEL 4 – UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST EN INFORMATIEVERSTREKKING KLANT

4.1. Wij, als Dienstverlener, bieden verschillende soorten diensten en producten aan. Tenzij schriftelijk anders zou zijn overeengekomen, zullen de werkzaamheden bestaan uit het aanbieden van voice-overs voor:

• Tv-, radio- en online commercials

• Bedrijfsvideo’s en e-learnings

• Telefoonboodschappen

• Luisterboeken en audioguides

• Documentaires

• Dubbing van tekenfilms

• Andere audio-of videoprojecten niet onder één van bovenstaande categorieën horen

Wanneer jij, als Klant, onze overeenkomst ondertekent en m.a.w. het aanbod accepteert, bestaat de verplichting tot betaling van de volledige som. Zelfs wanneer de overeenkomst voortijdig zou worden beëindigd door jou, als Klant, zal jij, als Klant, toch tot volledige betaling moeten overgaan.

4.2. Wij, als Dienstverlener, voeren de opdracht naar best inzicht en vermogen en volgens de regels van de kunst uit. Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor het niet-bereiken van het resultaat dat jij, als Klant, beoogde. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het verschuldigde bedrag.

4.3. Jij, als Klant, dient ons, als Dienstverlener, alle noodzakelijke informatie te bezorgen. Wij, als Dienstverlener, dienen een duidelijk beeld te krijgen van wat jij, als Klant, verwacht. Indien er woorden of termen in de opname verwerkt moeten worden waarbij er twijfel kan bestaan over de uitspraak, dan dien jij, als Klant, ons, als Dienstverlener, hiervan op voorhand op de hoogte te stellen. Wij, als Dienstverlener, kunnen niet verplicht worden om gratis een nieuwe versie te maken indien jij, als Klant, aan deze vereisten verzaakt.

4.4. Wij, als Dienstverlener, bieden gratis een nieuwe opname aan indien:

• jij, als Klant, niet tevreden bent van de gebruikte tone-of-voice.

• wij, als Dienstverlener, een fout hebben gemaakt in de uitspraak van een bepaald woord

of bepaalde term (in geval van twijfel dien jij, als Klant, dit op voorhand bekend

maken aan ons, als Dienstverlener).

• er een technische fout heeft plaatsgevonden.

4.5. Wanneer jij, als Klant, niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar stelt of wijzigingen aanbrengt aan de opdracht en de uitvoering hierdoor vertraging oploopt, dan kan deze vertraging niet toegerekend worden aan ons, als Dienstverlener.

4.6. Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan verkeerde of onjuiste gegevens die door jou, als Klant, zijn verstrekt.

 

ARTIKEL 5 – VERGOEDING

5.1. Algemeen

De prijs is steeds afhankelijk van de lengte van de opname en hoe deze verspreid zal worden. De vermelde tarieven worden steeds uitgedrukt in euro. Aangezien Sound of V. onderworpen is aan de bijzondere vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen, wordt er geen BTW aangerekend.

De prijs van ons, als Dienstverlener, omvat:

• De artistieke prestatie van de stemopname

• De ‘ruwe’ stemopname

• Indien jij, als Klant, de opname laat doorgaan in onze homestudio voorzien wij, als Dienstverlener, de basis audio-nabewerkingen (zoals het verwijderen van storende ademhalingen, stiltes, versprekingen, …) en het digitaal versturen van de opname in één of meerdere bestanden

• Gebruik van onze homestudio

• Voor commerciële projecten (tv- of radiospot en/of onlinespot) · Het recht om de opname gedurende 1 jaar te verspreiden; online, op tv of via radio; en dit binnen het Belgische grondgebied.

• Voor andere niet-commerciële projecten (bv. een e-learning voor de medewerkers van een bedrijf, een video voor een bedrijfsevent, …) is het tarief inclusief een full buy-out. Dit houdt in dat de opname levenslang verspreid mag worden.

Indien jij, als Klant voor een commercieel project, van de bovenstaande beperking van het exploitatierecht wenst af te wijken, moet jij, als Klant, contact opnemen met ons, als Dienstverlener. Wij, als Dienstverlener, zullen dan een extra bedrag factureren of een herhalingsvergoeding aanrekenen. Het overeengekomen tarief omvat alle kosten behalve verplaatsingskosten, het gebruik van specifieke apparatuur of de huur van een andere opnamestudio.

Wij, als Dienstverlener, houden ons het recht voor om hiervan af te wijken indien jij, als Klant inhoudelijke wijzigingen aanbrengt na de opnames, in dit geval zullen wij, als Dienstverlener, een extra inspraak-fee kunnen aanrekenen.

DE PRIJS IN DE OFFERTE IS NIET AUTOMATISCH GELDIG VOOR TOEKOMSTIGE OPDRACHTEN.

5.2. Facturatie en betaling

5.2.1. Wij, als Dienstverlener, bieden een gratis, vrijblijvende proefopname aan. Deze proefopname zal nooit worden doorverrekend aan jou, als Klant.

5.2.2. Jij, als Klant, zal het gehele bedrag van de factuur in één keer overmaken naar het rekeningnummer BE55 1431 1354 2544 van ons, als Dienstverlener, met vermelding van het factuurnummer, te vinden op de facturatie. De factuur dient te worden betaald binnen de 14 dagen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

5.2.3. Bij niet–betaling of wanbetaling van de factuur binnen de gestelde termijn, worden alle openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en is de Klant vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 7% per maand op het factuurbedrag evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van 75,00 euro.

In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd.

ARTIKEL 6 – DUURTIJD EN LEVERING

Wij, als Dienstverlener, zullen een leveringsdatum bepalen in onderling overleg met jou, als Klant.

Indien jij, als Klant, niet bereikbaar bent voor een briefing, kan deze datum opschuiven.

In dat geval zullen wij, als Dienstverlener, dit tijdig melden.

ARTIKEL 7 – BETWISTINGEN

Jij, als Klant, bent verplicht om eventuele klachten over facturen en/of geleverde diensten of producten binnen de 8 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar maken aan ons, als Dienstverlener. Jij, als Klant, kan ook steeds kiezen om een klacht in te dienen bij de consumentenombudsdienst van de Federale Overheid. Dit kan via deze link · https://consumentenombudsdienst.be/nl. Als een factuur geprotesteerd en niet betaald wordt, verbind jij, als Klant, je ertoe om de aangeleverde stemopnames niet te gebruiken. Als achteraf blijkt dat de opnames toch gebruikt werden, dan dient de factuur alsnog voldaan te worden.

ARTIKEL 8 – PROEFOPNAME

8.1. Wij, als Dienstverlener, bieden een gratis, vrijblijvende proefopname aan, jij, als Klant, stuurt ons hierbij een stuk van het script op. Wij, als Dienstverlener, zullen dit dan inlezen en binnen de 24 uur aan jou, als Klant, bezorgen. Op basis hiervan kan jij, als Klant, beslissen om de offerte van ons, als Dienstverlener, te aanvaarden.

8.2. De proefopname is louter illustratief. Jij, als Klant, mag in geen geval en op geen enkele wijze gebruik maken van de opnames die wij, als Dienstverlener, in het kader van een proefopname aan jou, als Klant, bezorgen.

ARTIKEL 9- ANNULATIE

9.1. Indien jij, als Klant, de door jou bestelde opname wenst te annuleren dien jij, als Klant, ons, als Dienstverlener, hiervan:

• Uiterlijk 24 uur op voorhand van in kennis te brengen bij een opname op locatie

• Uiterlijk 12 uur op voorhand van in kennis te brengen bij een opname in onze eigen studio.

Indien jij, als Klant, nalaat om ons, als Dienstverlener, tijdig op de hoogte te brengen, behouden wij, als Dienstverlener, ons het recht om jou, als Klant, een factuur te bezorgen met 50% van het oorspronkelijke facturatiebedrag.

9.2. Wij, als Dienstverlener, moeten verhindering voor een opname zo spoedig mogelijk,

doch uiterlijk 24 uur op voorhand aan jou, als Klant, melden, behoudens overmacht.

ARTIKEL 10 – AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Algemeen

Wij, als Dienstverlener, zullen ons steeds inspannen de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Jij, als Klant, erkent dat wij, als Dienstverlener, slechts een inspanningsverplichting hebben en geen resultaatsverplichting. Wij, als Dienstverlener, hebben het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst. Wij, als Dienstverlener, hebben deze derden met de hoogst mogelijke zorg geselecteerd om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken.

10.2. Overmacht

Wij, als Dienstverlener, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid wanneer wij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zullen wij alsnog aan onze contractuele verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Als blijkt dat een verderzetting niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg

herzien of ontbonden worden. 

10.3. Relaties met derden

Voor zover wij, als Dienstverlener, afhankelijk zouden zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kunnen wij, als Dienstverlener, op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.

10.4. Contractuele tekortkomingen

Indien bij het uitvoeren van onze overeenkomst een ernstige tekortkoming aan ons, als Dienstverlener, te wijten zou zijn kan jij, als Klant, ons schriftelijk in gebreke stellen. Hierbij wordt er ons, als Dienstverlener, een redelijke termijn gegund om alsnog onze verplichtingen na te komen. Wij, als Dienstverlener, kunnen slechts aansprakelijk gesteld worden voor een vervangende schadevergoeding die niet hoger kan zijn dan het factuurbedrag. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming van een aangestelde of derden. Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder enige vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

10.5. Website

Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade door inbraak of hacking van de website. Wij, als Dienstverlener, zullen het nodige doen om alle redelijke beveiligingsmaatregelen in acht te nemen en dit conform de stand ter technieken die op dit moment beschikbaar zijn. Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade door phishing, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten.

 

ARTIKEL 11 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHT

11.1. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door jou, als Klant, dat alle opnames, informatie, afbeeldingen, e-mails, en overige inhoud op de website, eigendom zijn van ons, als Dienstverlener, en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.

11.2. Met betrekking tot commerciële projecten, verlenen wij, als Dienstverlener, na betaling van de facuur aan jou, als Klant, het recht om gedurende 1 jaar onze opnames te verspreiden. De termijn van één jaar begint te lopen op de factuurdatum. De verspreiding van de opnames is echter verbonden aan een aantal voorwaarden:

• Verspreiding online, op tv of via radio

• Binnen de grenzen van het Belgische grondgebied. Indien jij, als Klant, van de bovenstaande beperkingen van het exploitatierecht wenst af te wijken, moet jij, als Klant, contact opnemen met ons, als Dienstverlener. Wij, als Dienstverlener, zullen dan een extra bedrag factureren of een herhalingsvergoeding aanrekenen.

11.3. Wij, als Dienstverlener, behouden evenwel het recht om gemaakte opnames te gebruiken ter promotie van onze diensten aan derden.

ARTIKEL 12 – GEGEVENSVERWERKING

12.1. Door het aanvaarden van een aanbod, verklaar jij je, als Klant, akkoord met de verwerking van

zijn persoonsgegevens conform de privacy policy van ons, als Dienstverlener. Deze algemene voorwaarden

dienen te worden gelezen in combinatie met de privacy policy die toegankelijk is op onze website.

12.2. Door het aanvaarden van de overeenkomst, aanvaard jij, als Klant, zonder voorbehoud deze algemene voorwaarden.

12.3. In het kader van de diensten die wij, als Dienstverlener, verrichten, verwerken wij als ‘verantwoordelijke’ persoonsgegevens van de contactpersonen die jij, als Klant, opgeeft. De contactgegevens van deze personen kunnen verwerkt worden in het kader van ons Klantenbeheer, voor marketingdoeleinden, en dienen om onze overeenkomst met jou, als Klant, naar behoren uit te voeren.

12.4. Op verzoek van jou, als Klant, kunnen de gegevens permanent gewist worden. Wij, als Dienstverlener zullen de gegevens van jou, als Klant, niet delen met derden.

 

ARTIKEL 13 – GEHEIMHOUDING

 

13.1. Partijen zullen ertoe gebonden zijn een volledige geheimhoudingsverplichting in acht te nemen. Dit houdt in dat zij, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de andere partij, geen van de bedrijfsgeheimen van elkaar in verband met eender welk bedrijfsfacet mag gebruiken, verspreiden of overbrengen naar enig andere derde, in het bijzonder, maar zonder dat dit een limitatieve opsomming is, inzake de prijszetting, marketing, productie, financiering, en strategische ontwikkeling van de onderneming, lijsten of details inzake Klanten en vroegere

of potentiële Klanten, contractuele voorwaarden, enz… Deze geheimhoudingsverplichting zal gelden tijdens de duurtijd van de overeenkomst en erna.

13.2. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak

één van beide partijen verplicht wordt de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

13.3. Partijen erkennen het belang van deze verplichting. De schending van deze geheimhoudingsverplichting

tijdens de duur van deze overeenkomst geldt als een ernstige fout. In geval van schending van dit artikel, zullen partijen een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 1.500 euro,- onverminderd het recht om een aanvullende schadevergoeding te eisen, zo deze som niet voldoende de schade vergoedt. Deze schadevergoeding is verschuldigd aan de andere partij zonder dat dit het recht om alle mogelijke andere rechtsmiddelen aan te wenden, kan beperken.

ARTIKEL 14 – ALGEMEEN

14.1. Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij.

14.2. Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeenkomen die in dezelfde lijn ligt met het doel van de nietige bepaling.

14.3. Onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. onze facturen behoort totde uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen, tenzij dwingend recht anders bepaalt.

 

 

bottom of page