top of page

PRIVACY POLICY SOUND OF V.

IN DEZE PRIVACY POLICY LEG IK JE UIT OP WELKE WIJZE IK JOUW PERSOONSGEGEVENS ZAL VERWERKEN

EN WELKE RECHTEN JIJ HEBT ALS KLANT.

Sound of V. hecht veel belang aan jouw vertrouwen en dus ook aan de bescherming van jouw persoonsgegevens.

Je vindt daarom hieronder ons privacybeleid, dat van toepassing is op de website en op de relatie tussen Sound of V. en jou, als (potentiële) klant. 

 1. WIE BEN IK

 

Sound of V., met vestigingsadres te Elfenstraat 7, 2800 Mechelen en met ondernemingsnummer BE0758.679.857 is de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens. 

 

Je kan contact met ons opnemen via volgende gegevens:

 

• per post: Elfenstraat 7, 2800 Mechelen

• per e-mail: info@soundofv.be

• per telefoon: +32 (0) 473 44 99 38

 

 2. OVER WELKE GEGEVENS GAAT HET?

 

Wanneer je met ons contact opneemt, bijvoorbeeld via e-mail, telefonisch of via het contactformulier op onze website, dan worden jouw gegevens (telefoonnummer, postadres, e-mailadres) en de informatie die je ons meedeelt, door ons verzameld. 

 

 3. VOORWAARDEN

 

In volgende gevallen worden jouw persoonsgegevens verzameld, verwerkt en gebruikt:

• mits jouw expliciete toestemming,

• indien dit nodig is om een door jou gevraagde dienst te verlenen,

• indien dit wettelijk verplicht is,

• indien een legitiem belang dit verantwoordt.

 

 4. VOOR WELK DOEL? 

Jouw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt opdat Sound of V. het nodige kan doen voor de dienstverlening die zij aanbiedt en uitvoert. Daarnaast worden jouw gegevens eveneens gebruikt voor het versturen van een nieuwsbrief of om je op de hoogte te brengen van interessante nieuwigheden die zich voordoen bij Sound of V.

Jouw persoonsgegevens kunnen eveneens worden aangewend voor marketingdoeleinden die verbonden zijn aan de activiteiten van Sound of V. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat je een uitnodiging ontvangt voor evenementen die Sound of V. organiseert, kan je een wenskaart ontvangen vanwege Sound of V., een nieuwsbrief ontvangen, enz.

 

5. DUUR?

 

Jouw persoonsgegevens worden zo lang bewaard als nodig voor het uitvoeren van de dienstverlening.

Jouw facturatiegegevens worden 7 jaar bewaard omdat de wet dit voorschrijft.

6. HOE WORDEN JOUW GEGEVENS BEVEILIGD? 

Sound of V. is zodanig georganiseerd dat jouw gegevens optimaal worden beveiligd. Sound of V. doet dan ook alle redelijke inspanningen om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te beschermen.

 

7. WORDEN JOUW GEGEVENS GEDEELD MET DERDEN?

 

Jouw persoonsgegevens worden enkel met derden gedeeld in het kader van de activiteiten van Sound of V. Zo dienen wij namelijk beroep te doen op een aantal dienstverleners in het kader van het verstrekken van onze diensten, bijvoorbeeld een software-leverancier, boekhouder, enz. Daarnaast is het ook mogelijk dat jouw persoonsgegevens gedeeld worden ten gevolge van wettelijke verplichtingen. Jouw persoonsgegevens worden evenwel nooit met derden gedeeld buiten dit kader om, zoals bijvoorbeeld voor marketing- of commerciële doeleinden.

8. WELKE RECHTEN HEB JIJ?

Conform de geldende wettelijke bepalingen heb je volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:

• recht op intrekking van jouw toestemming;

• recht op inzage en/of kopiename;

• recht op aanpassing of rectificatie;

• recht op gegevensuitwissing of het recht op vergetelheid;

• recht van bezwaar en

• recht op overdraagbaarheid

Je kan deze rechten eenvoudigweg uitoefenen door contact op te nemen met Sound of V. Dit kan schriftelijk per e-mail. Binnen een termijn van een maand word je per kerende gecontacteerd. Het uitoefenen van jouw rechten is kosteloos, behalve indien jouw verzoek kennelijk ongegrond en/of buitensporig is. In dat laatste geval kunnen er administratieve kosten worden aangerekend of kan er gekozen worden om geen gevolg te geven aan jouw verzoek na de mededeling van de reden(en) tot weigering van jouw verzoek.

 

9. KLACHTMOGELIJKHEDEN

 

Indien je een klacht hebt met betrekking tot de verzameling, het gebruik en/of de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je steeds met ons contact opnemen en heb je ook de mogelijkheid om:

• je te richten tot de toezichthoudende autoriteit.

De gegevensbeschermingsautoriteit is gevestigd te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35.

Je kan de autoriteit ook contacteren per telefoon, per fax, per e-mail en via de website en/of

• indien je schade lijdt, kan je je wenden tot de bevoegde rechtbank.

 

10. SLOTBEPALING

 

Sound of V. behoudt zich het recht voor het privacybeleid eenzijdig te wijzigen. 

Je kan de meest recente versie van het privacybeleid steeds terugvinden op de website. 

Vanaf de publicatie op de website treden mogelijke wijzigingen in werking.

 

11. WIJZIGINGEN 

Deze verklaring is van toepassing vanaf 22/03/2021. Ik kan deze verklaring te allen tijde eenzijdig wijzigen. Wijzigingen zullen steeds op deze website gepubliceerd worden zodat jij te allen tijde op de hoogte blijft van de verklaring van deze website.

 

12. BEVOEGDHEIDSBEDING 

 

Deze verklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Belgisch recht. Het Belgisch recht is exclusief van toepassing bij een eventueel geschil. De rechtbanken van het rechtsgebied Antwerpen zijn exclusief bevoegd, tenzij dwingend recht anders bepaalt. 

bottom of page